Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op een aantal tegemoetkomingen, toeslagen en belastingvoordelen. Op deze manier draagt de rijksoverheid bij aan de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen. In 2015 zijn er 4 regelingen waar u als ouders gebruik van kunt maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.

Minder kindregelingen in 2015

In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet:

  • het stelsel vereenvoudigen;
  • de arbeidsparticipatie verhogen;
  • inkomensondersteuning blijven bieden waar die het hardst nodig is.

Daarnaast maakt het huidige stelsel van kindregelingen een aanzienlijk deel uit van de overheidsbegroting. Met de hervorming wil het kabinet een deel van de overheidsfinanci&eumln op orde brengen.

De 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen zijn:

De volgende regelingen bestaan in 2015 niet meer:

Ouderschapsverlofkorting

Ouderschapsverlofkorting bleek in veel gevallen niet bepalend te zijn voor het opnemen van ouderschapsverlof.Daarmee was de regeling weinig effectief. Ook zonder de ouderschapsverlofkorting was men bereid om ouderschapsverlof op te nemen. In individuele situaties kon dit natuurlijk anders liggen. Het recht op ouderschapsverlof is niet veranderd. Het ging puur om de fiscale subsidiëring ervan.
Er is geen overgangsregeling. Dus de ouderschapsverlofkorting is gestopt voor iedereen die er al gebruik van maakt.

 

Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)

De belastingaftrek levensonderhoud van kinderen (LOK) is afgeschaft per 1 januari 2015. Ouders met een alimentatieverplichting kunnen de uitgaven voor het levensonderhoud van hun kinderen daardoor niet meer aftrekken van hun inkomstenbelasting.

Let op: het afschaffen van deze belastingaftrek kan gevolgen hebben voor de hoogte van eerder vastgestelde alimentatiebedragen. Dit kan per situatie verschillen. Het kabinet gaat een aantal situaties onderzoeken. Daarbij kijkt het ook naar de richtlijnen voor het vaststellen van een alimentatiebedrag. Mogelijk leidt dit nog tot een aanpassing.

 

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting was een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner. Bent u een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner en heeft u recht op kindgebonden budget? Dan krijgt u in 2015 in plaats van de alleenstaande ouderkorting extra kindgebonden budget.

 

Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

De hogere uitkering voor alleenstaande ouders verdwijnt op 1 januari 2015. Alleenstaande ouders krijgen vanaf dan de uitkering voor alleenstaanden. In plaats van de hogere uitkering, krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget. Bent u een alleenstaande ouder in de WWB met een toeslagpartner? Dan heeft u in 2015 nog recht op een hogere uitkering. Voor deze groep wordt de hogere uitkering op 1 januari 2016 afgeschaft.

 

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog.

 

Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

De TOG is opgegaan in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl