In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen heeft de Belastingdienst de bepalingen over het gebruikelijk loon voor dga’s aangescherpt. De Belastingdienst probeert hiermee meer duidelijkheid te verschaffen voor de toepassing van deze regeling voor dga’s die in deeltijd werken, bv’s die verlies lijden en voor startende ondernemers.

Wanneer een dga op deeltijd basis werkzaam is in de bv, is dit niet automatisch een reden om het gebruikelijk loon lager vast te stellen dan het normbedrag van € 45.000,- Via de reguliere regels kan de dga aantonen dat dit loon lager mag zijn. Dit houdt in dat de dga moet kunnen aantonen dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden minder dan € 45.000,- per jaar verdienen en dat het loon van de meestverdienende werknemer lager is dan € 45.000,- per jaar.

Minimumloon
Heeft u een startende onderneming die niet onder de regeling voor innovatieve startups valt, dan mag u tijdelijk van een lager loon uitgaan, mits het gebruikelijk loon (€45.000,- per jaar) nog niet te betalen is. Uitgaan van een lager loon mag maximaal drie jaar. Echter, het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat aansluit bij de uren dat de dga werkt voor de startende onderneming.